Januari 2017

Rabobank Clubkas Actie:

Dit jaar doet  zowel Plaatselijk Belang Brucht  als de Voetbal Vereniging Brucht mee met de Rabobank Club Actie. De opbrengst hiervan wordt besteed aan de renovatie van “de Moat”.
Hoe werkt het:
Heeft u een rekening bij de Rabobank en u bent lid, dan kunt u 5 stemmen uitbrengen(max. 2 stemmen op dezelfde club).
Begin Maart kunt u de stemkaart in de bus verwachten. Hierop staat precies welke stappen u moet ondernemen om te kunnen stemmen.

Contributie:

De jaarlijkse contributie voor 1 Maart bij u op gehaald.
Het zou fijn zijn als u €7,50 gepast hebt klaar liggen.

Workshop:

Op 11 April wordt er  een voorjaars workshop georganiseerd.
We gaan bloemschikken en eventueel eieren verven .
De kosten zijn €15,-.
Opgeven voor 29 maart  bij Martha Steenwijk steenwijkg@gmail.com
Tel: 06 23221636

Logo:

Brucht heeft zijn eigen logo , deze is ontworpen door Karen ter Wijlen.
We gaan deze logo gebruiken op briefpapier maar ook tijdens evenementen.

logo brucht

Bruchtenaren aan het woord:

In deze rubriek is het de bedoeling dat Bruchtenaren een stukje schrijven over wat hen bezig houd. Dit kan zijn een hobby, werk, gedicht, tekening ect.
Noot: In elke nieuwsbrief wordt er 1 geplaatst.
Niet langer dan 1 a viertje
Het schrijven komt er precies zo in zoals het is aangeleverd.

Dus Bruchtenaren kruip in de pen

 

Deze maand is Berend Jan Spijkers aan het woord.

Resultaten en bevindingen visserijkundig onderzoek Bruchterbeek.

Achtergrond De Bruchterbeek is een langzaam stromende midden en benedenloop op zand. De beek mondt uit in de Vecht en heeft een lengte van 6 km en stroomt hoofdzakelijk door agrarisch gebied. Op ongeveer 300 meter stroomopwaarts van de monding in de Vecht bevindt zich een stuw. Deze stuw vormt een migratiebarrière voor vissen. De beek heeft onder invloed van menselijke activiteiten zijn natuurlijke karakte vrijwel geheel verloren. Door normalisatie is het meanderend karakter verdwenen en is er regelmatig sprake van grote piekafvoeren. De Bruchterbeek heeft een zeer groot potentieel op ecologisch vlak. Hiertoe dient echter de natuurlijke loop (in ieder geval gedeeltelijk) te worden hersteld en dient de vismigratie barrière in de benedenloop te worden opgeheven.
Bemonsterde trajecten De Bruchterbeek is in 3 trajecten bemonsterd. 1e traject is van de stuw bij de Hardenbergerweg tot de monding in de Vecht. Het 2e traject is van de stuw Hardenbergerweg tot Markeweg bij Moeken en het 3e deel is bij de forellenhof aan de Kattendijk. De trajecten zijn ongeveer 300 meter lang.
Vangstresultaten In de Bruchterbeek is gevist met draagbare elektro- apparatuur en er zijn in de 3 trajecten samen 19 vissoorten aangetroffen. In de monding is een grote soorten rijkdom aangetroffen namelijk 18. Voor de Bruchterbeek geldt dat blankvoorn en baars in genoemde volgorde de meest dominante soorten zijn. Verder werden er veel beschermde en zeldzame soorten aangetroffen zoals bermpje, zeelt en tiendoornige stekelbaars. Opvallend binnen de Bruchterbeek is de aanwezigheid van serpeling en de rivierdonderpad. Het zijn de enigste vangstplaatsen tijdens het onderzoek. De rivierdonderpadden zijn alleen aangetroffen beneden de stuw op ongeveer 300 meter afstand van de monding. Wanneer je het benedenstrooms traject 1 wordt vergeleken met de trajecten 2 en 3 bovenstrooms valt op dat zowel aantal als soorten drastisch afneemt. In de trajecten 2en 3 werden respectievelijk 87 en 257 exemplaren gevangen Vergeleken met traject 1 (monding) 537 exemplaren is dit beduidend lager. Opmerkelijk is de afname van stromingsminnende soorten boven de stuw. De tussenliggende stuw vormt dan ook een groot vismigratie barrière voor migrerende vissen.
Beoordeling voor de Bruchterbeek middels de Europese Kader Richtlijn Water-IBI De eindbeoordeling voor de Bruchterbeek wordt beschouwt als matig. Dat betekend dat de beek onder de huidige omstandigheden niet voldoet aan bovenstaande richtlijn. Dit lijkt in eerste instantie een teleurstellende score. Van de 14 soorten die er zouden moeten rondzwemmen zijner maar liefst 12 aangetroffen en dat is beslist niet slecht. Enkel de beekprik en de kopvoorn werden niet aangetroffen. Op basis van de soortensamenstelling scoort de beek dan ook behoorlijk goed. De beoordeling matig wordt dan ook niet zo zeer veroorzaakt door de soortsamenstelling als wel door de geringe aanwezigheid van rheofiele soorten (regionaal/zee) slecht en het aandeel habitat gevoelig (ontoereikend) De Bruchterbeek is een zeer kleine en ondiepe beek daardoor is de beek niet geschikt voor soorten als winde, kopvoorn, blauwneus, roofblei en brasem. Daarom zal het moeilijk zijn om aan de kader richtlijn te voldoen. De monding van de beek is echter geschikt als kraamkamer/opgroeigebied en paaiplaats voor deze soorten. Dat is dan ook de reden dat winde en brasem er zijn aangetroffen. Het totale aantal soorten in de Bruchterbeek is 19,
Het geen voor zo`n kleine beek helemaal niet zo slecht lijkt. Van de 14 type kenmerkende soorten komen er 12 voor en ondanks alles scoort de beek toch als beoordeling: Matig

BJ Spijkers.

Agenda 2017                                                                          

Elke tweede zaterdag oud papier bij  Fam. Markhorst 9-12 uur

11 april                workshop
5 Juni                   fietstocht
Mei/Juni             reisje
10 November      bingo
December           workshop